آزمون های IELTS
مدل نوع تاریخ آزمون شهر هزینه
IELTS
Academic
Oct 5, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Oct 14, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Oct 14, 2017
MASHHAD
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Oct 14, 2017
SHIRAZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Oct 14, 2017
TABRIZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Oct 14, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Oct 14, 2017
MASHHAD
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Oct 14, 2017
SHIRAZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Oct 14, 2017
TABRIZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Oct 28, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Oct 28, 2017
ISFAHAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Oct 28, 2017
SARI
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Oct 28, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Oct 28, 2017
ISFAHAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Oct 28, 2017
SARI
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Nov 2, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Nov 2, 2017
SHIRAZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Nov 2, 2017
AHVAZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Nov 2, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Nov 2, 2017
AHVAZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Nov 2, 2017
SHIRAZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Nov 4, 2017
MASHHAD
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Nov 11, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Nov 11, 2017
ISFAHAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Nov 11, 2017
TABRIZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Nov 11, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Nov 11, 2017
ISFAHAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Nov 11, 2017
TABRIZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Nov 25, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Dec 2, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Dec 2, 2017
SHIRAZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Dec 2, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Dec 2, 2017
SHIRAZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Dec 9, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Dec 14, 2017
ISFAHAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Dec 16, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Dec 16, 2017
MASHHAD
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Dec 16, 2017
TABRIZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Dec 16, 2017
TEHRAN
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Dec 16, 2017
MASHHAD
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Dec 16, 2017
TABRIZ
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال