آزمون های UKVI و LIFESKILLS
مدل نوع تاریخ آزمون شهر هزینه
LIFE SKILLS
General
Jul 6, 2017
TEHRAN
۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال
UKVI
General
Jul 29, 2017
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Aug 5, 2017
TEHRAN
۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Aug 12, 2017
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Aug 26, 2017
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Sep 21, 2017
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Sep 28, 2017
TEHRAN
۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال