آزمون های UKVI و LIFESKILLS
مدل نوع تاریخ آزمون شهر هزینه
LIFE SKILLS
General
Sep 28, 2017
TEHRAN
۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Oct 5, 2017
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Oct 26, 2017
TEHRAN
۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Oct 28, 2017
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
UKVI
General
Oct 28, 2017
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Nov 4, 2017
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Nov 23, 2017
TEHRAN
۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Dec 2, 2017
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
UKVI
General
Dec 2, 2017
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Dec 14, 2017
TEHRAN
۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال