آزمون های UKVI و LIFESKILLS

مدل نوع تاریخ آزمون شهر هزینه
UKVI
Academic
Dec 9, 2017
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Dec 14, 2017
TEHRAN
۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Jan 11, 2018
TEHRAN
۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Jan 13, 2018
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Jan 20, 2018
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
UKVI
General
Jan 20, 2018
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Feb 3, 2018
TEHRAN
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Feb 8, 2018
TEHRAN
۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال