آزمون های IELTS

مدل نوع تاریخ آزمون شهر هزینه
IELTS
Academic
May 5, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
May 12, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
May 12, 2018
SHIRAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
May 12, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
May 12, 2018
SHIRAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
May 19, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
May 24, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
May 24, 2018
ISFAHAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
May 24, 2018
SARI
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
May 24, 2018
MASHHAD
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
May 24, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
May 24, 2018
ISFAHAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
May 24, 2018
SARI
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
May 24, 2018
MASHHAD
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jun 2, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jun 2, 2018
SHIRAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jun 2, 2018
AHVAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jun 2, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jun 2, 2018
SHIRAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jun 2, 2018
AHVAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jun 23, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jun 23, 2018
MASHHAD
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jun 30, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jun 30, 2018
ISFAHAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jun 30, 2018
TABRIZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jun 30, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jun 30, 2018
ISFAHAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jun 30, 2018
TABRIZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jul 7, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jul 7, 2018
MASHHAD
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jul 7, 2018
SHIRAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jul 7, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jul 7, 2018
MASHHAD
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jul 7, 2018
SHIRAZ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jul 19, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jul 28, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jul 28, 2018
ISFAHAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
Academic
Jul 28, 2018
SARI
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jul 28, 2018
TEHRAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jul 28, 2018
ISFAHAN
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال
IELTS
General
Jul 28, 2018
SARI
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال