آزمون های UKVI و LIFESKILLS

مدل نوع تاریخ آزمون شهر هزینه
LIFE SKILLS
General
May 17, 2018
TEHRAN
۹,۷۵۷,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
May 19, 2018
TEHRAN
۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Jun 2, 2018
TEHRAN
۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
UKVI
General
Jun 2, 2018
TEHRAN
۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Jun 14, 2018
TEHRAN
۹,۷۵۷,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Jun 23, 2018
TEHRAN
۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Jul 5, 2018
TEHRAN
۹,۷۵۷,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Jul 19, 2018
TEHRAN
۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال