آزمون های UKVI و LIFESKILLS

مدل نوع تاریخ آزمون شهر هزینه
UKVI
Academic
Mar 3, 2018
TEHRAN
۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
UKVI
General
Mar 3, 2018
TEHRAN
۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Mar 8, 2018
TEHRAN
۹,۷۵۷,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Mar 15, 2018
TEHRAN
۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
Apr 7, 2018
TEHRAN
۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
UKVI
General
Apr 7, 2018
TEHRAN
۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
Apr 19, 2018
TEHRAN
۹,۷۵۷,۰۰۰ ریال
LIFE SKILLS
General
May 17, 2018
TEHRAN
۹,۷۵۷,۰۰۰ ریال
UKVI
Academic
May 19, 2018
TEHRAN
۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال